این کلاس آزمایشی است. تنها یک آموزگار و یک شاگرد میتوانند به کلاس وارد شوند.